โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลการรมควันจากไม้มียางในท้องถิ่นต่อการป้องกันการเจาะทำลายเมล็ดพันธุ์ของด้วงถั่วเหลือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชฎารัตน์ ศิลธรรม

  • สุภัสสร มณีย์

  • อาภาพร ถาวรเมตตาจิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ด้วงถั่วเหลือง การป้องกัน

  • พืช การรมควัน

  • เมล็ดถั่วเหลือง เก็บรักษา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีขึ้นเพื่อศึกษาผลของการรมควันจากไม้มียางในท้องถิ่นต่อการป้องกันการเจาะทำลายเมล็ดพันธุ์ของด้วงถั่วเหลือง โดยทำการทดลอง 3 ตอน 1.ศึกษาสมบัติของไม้มียางที่เหมาะสมในการนำมาเป็นเชื้อเพลิง 2.ศึกษาปริมาณเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เหมาะสมในการรมควันเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยใช้ภูมิปัญญา 3.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ผ่านการรมควันโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน จากการนำไม้สัก ไม้สนและไม้พลวง ซึ่งเป็นพืชที่มียางมาทำเป็นเชื้อเพลิงสำหรับประกอบอาหารเมื่อเปรียบเทียบเขม่าควันและปริมาณความร้อนจะพบว่าไม้สนจะมีปริมาณเขม่าควันและพลังงานมากที่สุด