โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลของสารสกัดจากยอดผักริมรั้วต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่พื้นบ้าน

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการนำสารสกัดจากยอดผักริมรั้วมาช่วยเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่พื้นบ้าน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ตอนได้แก่ 1.ศึกษาผลของสารสกัดจากยอดผักริมรั้วต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่พื้นบ้าน จากการทดลองพบว่า สารสกัดจากยอดกระถินมีผลต่อความเร็วในการงอกเฉลี่ยต่อวันของเมล็ดพันธุ์ของข้าวไร่น้อยที่สุด 2.ศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสารสกัดจากผักริมรั้วที่เหมาะสมในการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่พื้นบ้าน จากการทดลองพบว่า ความเข้มข้นของสารสกัดจากยอดผักกระถินที่ความเข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตร มีความเหมาะสมที่สุด 3.ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมของการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่พื้นบ้านในสารสกัดจากผักริมรั้ว จากผลการทดลองพบว่า การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีความเหมาะสมที่สุด และ 4.ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมของการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่พื้นบ้านในสารสกัดจากผักริมรั้ว จากการทดลองพบว่า การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่พื้นบ้านในสารสกัดจากยอดผักริมรั้ว ที่ระยะเวลาน้อยกว่า 5 ชั่วโมง เหมาะสมที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนารักษ์ สง่าเพียรสิริ

  • สุนิสา ผาด่าน

  • เพ็ญนภา เงินดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าว การเจริญเติบโต

  • ผักพื้นบ้าน สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์