โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญาพร นิรชาวงศ์

  • จุฑาทิพย์ อำนวนเดชอนันต์

  • วรนุช สิริประชาชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดลองวัดประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ เพื่อศึกษา ค้นคว้า ทดสอบหาแนวทางเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาโวลาร์เซลล์ในฤดูฝน ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในรูปแบบที่ง่ายและใช้ต้นทุนต่ำ แรงดันน้ำที่ส่งถึงใบพัดขับเคลื่อนตัว Generator สนามแม่เหล็กทรงกระบอกตัดขดลวดซึ่งอยู่นิ่ง เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น ในขดลวด 0.6 A และเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในขดลวด 28 V โดยให้กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ในย่าน 16.8 W สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นที่น่าพอใจ เพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในฤดูฝน