โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบคุณภาพสับปะรดที่ห่อด้วยใบและที่ห่อด้วยตาข่ายกรองแสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุจิรา มะณีทะนัน

  • วิชญ สมศรี

  • อมลรุจี ช่างปณีตัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพสับปะรดที่ห่อด้วยใบและที่ห่อด้วยตาข่ายกรองแสงสีเขียวและสีดำ แบ่งการทดลองเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ห่อด้วยใบ ห่อด้วยตาข่ายกรองแสงสีเขียว และห่อด้วยตาข่ายกรองแสงสีดำ โดยเปรียบเทียบคุณภาพของสับปะรด ได้แก่ขนาดผล ความยาวจุก น้ำหนักผลรวมจุก น้ำหนักผล สีเปลือกและเนื้อสับปะรด ค่าความแน่นเนื้อและค่าความหวาน และจากการศึกษาพบว่า สับปะรดที่ห่อด้วยตาข่ายกรองแสงมีคุณภาพดีกว่าสับปะรดที่ห่อด้วยใบ ทั้งในด้านของความกว้างของผล ความสั้นของจุก น้ำหนักผลรวมจุกน้ำหนักผล ค่าความแน่นเนื้อและค่า TSS