โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบล๊อกตัวหนอนปูพื้นมวลเบาจากวัสดุเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐศิรินทร์ เพ็ชรตา

  • ธัญพิชชา เจนคิด

  • อารียา ศิริคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บล็อกตัวหนอน การผลิต

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำบล็อกตัวหนอนปูพื้นมวลเบาจากวัสดุเหลือใช้ ออกแบบรูปทรงบล็อกตัวหนอน ปูพื้นที่มีความแข็งแรง คงทน และมีราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด และเพื่อนำวัสดุเหลือใช้ที่เป็นขยะก่อให้เกิดมลพิษมาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างบล็อกตัวหนอนปูพื้นมวลเบาเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมดยวางแผรการทดลองออกเป็น 2 ชุดดังนี้ 1.การศึกษาทดลองอัตราส่วนผสมระหว่างปูน : ดินขาว : ทราย : พลาสติก : โฟม ในอัตราส่วน 1.5:0.5:2:1:7 แล้วทดสอบความแข็งแรงของวัสดุเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ค่าความต้านแรงอัดของวัสดุตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.827-2531 จากการทดลองพบว่า การผลิตบล็อกตัวหนอนปูพื้นมวลเบาจากวัสดุเหลือใช้ในอัตราส่วน 1.5:0.5:2:1:7 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดนั้น ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.827-2531 ที่มีความต้านทานแรงอัด 180 ksc โดยมีความต้านทานแรงอัดเฉลี่ยได้เพียง 158 ksc 2.การศึกษาทดลองเกี่ยวกับการออกแบบรูปทรงบล็อกตัวหนอนปูพื้น ให้มีรูปทรงฐานเรียบ และรูปทรงฐานโค้ง จากผลการทดลองพบว่า ความต้านแรงอัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 155 และ 147 ksc ตามลำดับ