โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบทบาทหอยทากในสวนยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุพร ฉวีภักดิ์

  • ณัฐพงษ์ ชิณรา

  • นันทกานต์ ล่องโลด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สวนยางพารา

  • หอยทาก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับหอยทากในส่วนยางพารา บางกระแสบอกว่าหอยทากไปกินน้ำยางพาราในถ้วยรับน้ำยาง แล้วส่งผลให้น้ำยางแข็งตัวเร็วขึ้น บางกระแสบอกว่ากินนำนางที่หน้ายางกรีดใหม่ทำให้แข็งติดหน้ายางแข็งทำให้ได้ปริมาณน้ำยางพาราที่ลดลง จึงทำให้มีการศึกษาและหาวิธีป้องกันหรือกำจัด โดยศึกษาส่วนยางพาราจำนวน 4 แหล่งข้อมูล พบหอยทากที่มีประชากรขนาดใหญ่คือ หอยทากสยาม หอยชนิดนี้กินน้ำยางเป็นอาหาร และกินเศษอินทรีย์ในสวนยาง เวลากลางวันตำแหน่งที่อาศัยคือ ใต้ใบไม้ผุ แตหอยทากสยามมีความสำคัญทางอ้อมในระบบนิเวศในสวนยาง คือ เมือกหอยทากสามารถยับยั้งเชื้อราที่แผ่นยางได้