โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชุดอุปกรณ์ล้างไข่เค็ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ชานน ยวนกะเปา

  • ด.ช.ธีระพล ประศาสน์กุล

  • ด.ช.ศุภกร รักสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • ไข่เค็มเครื่องล้าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วกว่าการล้างไข่เค็มด้วยมือ ทำให้ประหยัดเวลาและสามารถประหยัดน้ำได้มากกว่าการล้างด้วยมือ โดยอาศัยหลักการขัดถูจากแปรงคู่ขนาบบนล่างโดยส่งแรงจากมือหนุนไปยังชุดขนแปรงที่มีแปรชุดล่างอยู่กับที่ สามารถขัดดินพอกไข่เค็มได้หมด สามารถล้างได้สะอาดรวดเร็ว