โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลของกากถั่วเหลือง ซากไก่บด และอาหารเม็ดสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยในกระชัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ธนพล เจียมศรีชัย

  • ด.ญ.กัญญาวีร์ บัวหลวง

  • ด.ญ.ณํชชา ทองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลาดุกอุยการเจริญเติบโต

  • ปลาดุกอุยอาหาร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเลี้ยงปลาดุกอุยด้วยอาหารต่างชนิดกัน 3 ชนิด ได้แก่ กากถั่วเหลือ ซากไก่บด และอาหารเม็ดสำเร็จรูป พบว่า ปลามีความเจริญเติบโตและผลผลิตที่สูงสุด คือ ซากไก่บด ส่วนชุดที่ทดบองที่มีค่าต่ำสุด คือ กากถั่วเหลือง ต้นทุนอาหารที่มากที่สุด คือ อาหารเม็ดสำเร็จรูป ส่วนต้นทุนน้อยที่สุด คือ กากถั่วเหลือ อัตราการรอดตายไม่แตกต่างกัน ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อปลามีความใกล้เคียงกัน