โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตุ๊กตามหัศจรรย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัชชา พาทพุทธิพงศ์

  • พัชรภรณ์ บุศยารัศมี

  • ภัทรกันย์ ลัภนะกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตุ๊กตา

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อใช้อธิบายการเหนี่ยววนำไฟฟฟ้าระหว่างขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ นอกจากนี้ยังช่วยศึกษาความเข้าใช้เกี่ยวกับหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าจากกฎของฟาราเดย์มากยิ่งขึ้น โดยส่วนประกอบของตุ๊กตามหัศจรรย์ประกอบด้วยขดลวด 2 ขด คือ ขดลวดปฐมภูมิอยู่ที่ฐานชิงช้าและขดลวดทุติยภูมิอยู่ภายในตัวตุ๊กตา จะเหนี่ยวนำทำให้เกิดแรงเคลื่อนำไฟฟ้าในขดลวด เมื่อทดลองแกว่งชิงช้าพบว่าขณะตุ๊กตาแกว่งที่จุดสูงสุดไฟจะดับ แต่ถ้าตุ๊กตาอยู่ในจุดต่ำสุดไฟจะสว่าง