โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแบบจำลองเครื่องเตือนภัยน้ำท่วม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.ภูริชญา แก้วแสง

  • ด.ญ.สุธินันท์ มีศรี

  • ด.ญ.อภิชญา ตระกูลบริรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องเตือนภัย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อช่วยเตือนภัยต่อผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณที่มีแม่น้ำไหลผ่าน หรือบริเวณพื้นทที่ต่ำที่น้ำสามารถท่วมถึง เพื่อลดความเสียหายลงไม่มากก็น้อย ซึ่งเครื่อเตือนภัยนี้จะถูกติดตั้งบริเวณริมหนองน้ำ ลำธาร โดยแบบจำลองเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมนี้จะวัด 2 ระดับ คือ 1 ระดับปกติ จะเป็นสัญญาสีเขียว แสดงว่าระดับน้ำยังอยู่ที่ปกติ 2. ระดับอันตราย จะเป็นสัญญาสีแดง และจะมีเสียงเตือนภัย แสดงว่าให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเตรียมตัวขึ้นที่สูง เพราะระดับน้ำขึ้นสูงแล้ว