โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากฝักคูนในการใช้ยับยั้งการกินข้าวของหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงศรัณญ์ ฉิมศิริ

  • วัชรากร งามสอาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฝักคูนสารสกัด

  • หอยเชอรี่กำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากหอยเชอรี่ในนาข้าวเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกร โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีในการกำจัดหอยเชอรี่ และสารเคมีนี้จะสร้างความเสียหายให้กับสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ อีกทั้งยังทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุล จึงได้มีการนำฝักคูณมาใช้ในการกำจัดหอยเชอรี่ซึ่งได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ โดยได้ทดลองและสังเกตพบว่า ฝักคูนสามารถใช้ในการยับยั้งการกินข้าวของหอยเชอรี่ได้ โดยมีการเปรียบเทียบระหว่างแปลงนาที่มีการใช้ฝักคูนกับแปลงนาที่ทดลองใช้ฝักคูนแก่ตำละเอียดโปรยลงไป พบว่าวงที่ใช้จะมีจำนวนต้นข้าวที่เหลือรอดจากการถูกหอยเชอรี่กินมากกว่า