โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหน้ากากดูดซับไอออนของตะกั่วจากเปลือกผลไม้ในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุวิทย์ อาจหาญ

  • จิรัฐติกาล พิชัยยุทธ์

  • ธนาภรณ์ ผิวเหลือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลไม้เปลือก

  • สารตะกั่ว

  • หน้ากาก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการดูดซับไอออนตะกั่วของหน้ากากที่เคลือบน้ำสกัดจากเปลือกลองกองและเปลือกมังคุด เพื่อลดอันตรายที่เกิดจากการสูดดมไอออนตะกั่วสารเข้าไปสสะสมในร่างกายและเพื่อนำวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยศึกษาการทำปฏิกิริยาระหว่างสารละลาเลด ไนเตรดกับสารละลายโปแตสเซียมไอฮอไดด์ ศึกษาปริมาณของไอออนของตะกั่วที่ปนเปื้อในน้ำเมื่อผ่านการเร่งเครื่องยนต์ที่ระยะเวลาต่าง ๆ ศึกษาชนิดของเปลือกผลไม้ที่สามารถดูดซับไอออนตะกั่วได้ดีที่สุด ศึกษาการแปรรูปเปลือกของผลไม้เพื่อใช้ในการดูดซับ และศึกษากานำผ้าที่เคลือบน้ำสกัดจากเปลือกลองกองและเปลือกมังคุดมาผลิตเป็นหน้ากากและประสิทธิภาพของหน้ากากที่ได้