โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปูลมกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรงลักษณ์ กอบกิจธีรโรจน์

  • อารียา สร้อยทอง

  • อารีรัตน์ แซ่ซั่ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความหลากหลายของปูลม โดยศึกษาลักษณะทั่วไปของบริเวณที่พบรูปูลมและรูปแบบของรูปูลม โครงสร้างภายนอกและภายในของปูลม ศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกบขนาดของรูและขนาดของปูลม ศึกษาความหนาแน่นและรูปแบบการแพร่กระจายของประชากรปูลม ศึกษาพฤติกรรมทั่วไปของปูลม และการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ปูลม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของปูลม