โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเห็ดพื้นบ้านบางชนิดที่มีต่อเชื้อรา Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown spot) ของข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนพงศ์ โรจนชีวินสุภร

  • ศักดา ผาแก้ว

  • อิชยา จันทร์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เชื้อรากำจัด

  • เห็ดสารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเห็ดพื้นบ้านบางชนิดในการยับยั้งเชื้อรา สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าว ซึ่งการศึกษาที่ได้อาจนำมาใช้ควบคุมเชื้อราโดยตรงหรือใช้เป็นต้นแบบ และข้อมูลพื้นฐานในการสังเคราะห์สารควบคุมเชื้อราทางชีวภาพชนิดใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยลง โดยการศึกษาลักษณะภายนอกของต้นข้าวที่เป็นโรค