โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนาโนโซล่าเซลล์ไททาเนียมไดออกไซด์จากพืชท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยารัตน์ น้อยมี

  • จิราวรรณ วงศ์จินา

  • พลอยไพลิน พันธุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นาโนโซล่าเซลล์การผลิต

  • นาโนโซล่าเซลล์ซิงค์ออกไซค์การผลิต

  • พืชการผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตโซล่าเซลล์ แบบนาโนเทคโนโลยี จากพืชต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพื่อผลิตนาโนโซล่าเซลล์ไททาเนียมไดออกไซค์จากพืชท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของนาโนโซล่าเซลล์ไททาเนียมไดออกไซค์จากพืชท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้น และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิของนาโนโซล่าเซลล์ไททาเนียมไดออกไซค์จากพืชท้องถิ่นที่ผลิตขึ้นกับนาโนโซล่าเซลล์ซิงค์ออกไซค์จากพืชท้องถิ่นและโซล่าเซลล์ที่มีขายตามท้องตลาด