โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.ณัฐกุล ภู่จีน

  • ด.ญ.วรลดา เนียมเพาะ

  • ด.ญ.เกวลี สังข์พรหมราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดินไฮโดรโปนิกส์

  • พืชการปลูก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน ประโยชน์ของน้ำมะพร้าว นม กากน้ำตาล และ EM เพื่อผลิตอุปกรณ์การปลูกพืชไร้ดิน เพื่อผลิตสูตรอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช และเพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างอาหารกับน้ำที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช โดยทำการศึกษาค้นคว้าแล้วออกแบบอุปกรณ์การปลูกพืชไร้ดินและสูตรอาหารต่าง ๆ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ ลงมือประดิษฐ์และทดลองปลูกพืชด้วยอาหารสูตรต่าง ๆ โดยช่วยลดต้นทุนในการปลูกพืชปลอดสารพิษ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์