โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหน้ากากกันควันบุหรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลธิดา ยศกล้า

  • รุจิรา บุญพามา

  • หน้ากากอนามัย

  • อภิวัฒน์ ปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บุหรี่การป้องกัน

  • ผักกระเฉด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการเรื่องหน้ากากกันควันบุหรี่มีวุตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติการกรองแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) ของนวมผักระเฉด เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกรองแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ ในควันบุหรี่ของนวมผักกระเฉด หน้ากากอนามัย และก้นกรองบุหรี่ โดยสำรวจความพึงพอใจในการใช้หน้ากากกันควันบุหรี่ และสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 1. ผลศึกษาคุณสมบัติการกรองแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ ของนวมผักระเฉด พบว่า ความชื้นที่เหลืออยู่ในนวมผักกระเฉดที่เหมาะสมต่อการเป็นตัวกรอง คือ ร้อยละ 10 และอากาศสามารถผ่านนวมผักกระเฉดได้ ร้อยละ 85 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกรองแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ ในควันบุหรี่ของนวมผักกระเฉด หน้ากากอนามัย และก้นรองบุหรี่ พบว่า ประสิทธิภาพในการกรองเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก คือ ก้นกรองบุหรี่ นวมผักกระเฉด หน้ากากอนามัย คิดเป็นร้อยละ 99.90, 98.99 และ 69.15 ตามลำดับ 3. ผลการสำรวจความพึงพอใจในการใช้หน้ากากกันควันบุหรี่ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพะเยา จำนวน 60 คน พบว่า คณะครูและนักเรียนมีความพึงพอใจก่อนการใช้อยู่ในระดับปานกลาง, คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความพึงพอใจหลังจากการใช้อยู่ในระดับปานกลาง, นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความพึงพอใจหลังจากการใช้อยู่ในระดับดี