โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพโซล่าเซลล์โดยเทคนิคการลดอุณหภูมิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตติภรณ์ สอนหนูน้อย

  • พุฒิพงษ์ เชี่ยวงาน

  • มัสยา ทาบุเรศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ชัย ยุรตา

  • ประเดิม วรรณทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามชัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีแนวคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการให้แรงดังไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ จัดทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงดันไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ คือ อุณหภูมิ และความเข้มแสง จากการศึกษาและออกแบบการทดลองโดยการเปรียบเทียบอุณหภูมิพื้นผิวของแผงโซล่าเซลล์ ระหว่างมีน้ำไหลผ่านในอัตราการไหลคงที่ จึงทำให้อุณหภูมิพื้นผิวของแผงโซล่าเซลล์ที่มีน้ำไหลผ่านน้อยกว่าแผงโซล่าเซลล์ที่ไม่มีน้ำไหลผ่านซึ่งมีอุณหภูมิพื้นผิวมากกว่า ประสิทธิภาพแรงดันไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์มีค่าแตกต่างกัน