โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยางกล้วยเพิ่มคุณภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปฏิมา ปะกิลาพัง

  • สุนิสา ศรีสวัสดิ์

  • อรนุช ศิลาพจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามชัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผ้าฝ้ายการย้อม

  • ยางกล้วย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้ผ้าฝ้ายมีความคงทนต่อสารซักฟอก ความร้อน และเพื่อถนอมผ้าฝ้ายให้มีความคงทน สวยงามขึ้น จึงได้ทำการศึกษาเพื่อนำหลักและประโยชน์ของสารย้อมจากธรรมชาติและประโยชน์ของยางกล้วย นำมาย้อมผ้าฝ้าย เพื่อเพิ่มคุณภาพของผ้าฝ้าย โดยศึกษา คุณสมบัติของยางกล้วย ศึกษาคุณสมบัติของสารย้อมธรรมชาติ ศึกษาวิธีย้อมผ้าฝ้ายจากสารย้อมธรรมชาติและผสมยางกล้วย ศึกษาคุณสมบัติของผ้าฝ้ายจากสารย้อมธรรมชาติและผสมยางกล้วย พบว่าการย้อมผ้าฝ้ายโดยวิธีใช้สารย้อมธรรมชาติผสมยางกล้วยทำให้ผ้าฝ้ายมีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเป็นการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างดี