โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีย้อมเซลล์จากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.วิรชา กันทาสุข

  • ด.ญ.ศศิธร อิ่นสม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีการสกัดสีธรรมชาติเพื่อย้อมสีเซลล์พืช ทำการสกัดสีจากพืช 4 ชนิด คือ ดอกกระเจี๊ยบแห้ง แก้วมังกร แครอท และมังคุด โดยใช้น้ำเป็นตังละลาย แล้วนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางหลังจากนั้นนำไปย้อมเซลล์พืชทั้ง 2 ชนิด คือเซลล์เยื่อหอม และเซลล์ลำต้นกระสังเป็นเวลา 15 นาที พบว่า สีสกัดของดอกกระเจี๊ยบแห้งย้อมติดสีผนังเซลล์ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ สีสกัดจากแก้วมังกร ส่วนสีสกัดจากแครอทและเปลือกมังคุดสามารถย้อมติดสีได้เฉพาะผนังเซลล์