โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาหาความเค้นของเชือกจากเส้นใยกาบมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.พจนีย์ ปันสีทอง

  • ด.ญ.พิมพ์ใจ ตั้งไพจิตรมงคล

  • ด.ญ.รัตนากร ณัฎฐาชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะพร้าวเส้นใย

  • เชือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาหาความเข้มข้นของเชือกจากเส้นใยกาบมะพร้าวเริ่มจากการทดลองนำเอากาบมะพร้าว มาแช่น้ำแล้วนำไปตากแดด 2-3 วันดึงเส้นใยออกจากกากมะพร้าว นำเส้นใยกาบมะพร้าวที่ได้จำนวน 1 เส้น มาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและหาพื้นที่หน้าตัด นำเส้นใยกาบมะพร้าวไปหาค่าความเค้นและความเครียดโดยใช้เครื่องมือ ชุดทดลอง ความเค้นและความเครียด จากนั้นนำมาหาค่ามอดูลัส ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยคือ 492.3×106 นิวตันต่อตารางเมตร โดยนำค่ายังมอดูลัสของเส้นเอ็นได้ค่าเฉลี่ย 275.9×106 นิวตันต่อตารางเมตร ดังนั้น เส้นใยกาบมะพร้าว จะมีค่ายังมอดูลัสใกล้เคียงกับเส้นเอ็น จึงสามารถนำเส้นใยกาบมะพร้าวมาทำเป็นเชือกเส้นเอ็นพลาสติกได้