โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไม้อัดจากเปลือกข้าว ด้วยกาวโฟม และกาวขวดยาคูลท์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กชกร มานะ

  • ธัญวรัตน์ จาตุรพจน์

  • นันทกาญจน์ ตันมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กาวโฟม

  • ขวดยาคูท์กาว

  • ข้าวเปลือก

  • ไม้อัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เน้นในเรื่อง่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนขยะ โดยเฉพาะขยะประเภทโฟม และพลาสติกชนิดต่าง ๆ ให้มีปริมาณน้อยลง เนื่องจากปัจจุบันได้มีการนำโฟมและพลาสติกมาเป็นภาชนะใส่อาหาร และนำมาผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้มากมาย ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพอลิเมอร์ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก ยาง หรือเส้นใย เมื่อใช้แล้วมักจะสลายตัวยาก ยังเกิดสิ่งตกค้างปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ และสารตั้งต้นของพอลิเมอร์ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เมื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจน และไนโตรเจนไดออกไซด์จะเกิดเป็นสารประกอบเปอร์ออกซีแอซิติลไนเตรต ซึ่งเป็นสารพิษาทำให้เกิดการระคายตาและระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งยังทำให้ไฮโดรเจนในชั้นบรรยากาศลดลง จึงได้มีการคิดนำเปลือกข้าวที่ใช้ประโยชน์ได้น้อยนั้นมาเป็นส่วนผสมในการทำไม้อัด และทำการคิดค้นกาวโฟมด้วยการละลายโฟมในน้ำมันชนิดต่าง ๆ