โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระบบลดอันตรายจากควันธูป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คนธรรม ธรรมวงศ์

  • ณัฐวุฒิ พงค์ปวน

  • พัชร ผ่องเจริญกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อลดอันตรายจากควันธูปและลดมลภาวะที่เกิดจากควันธูปที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยประดิษฐ์สิ่งที่ป้องกันดักจับควันและฝุ่นละอองของถ่าน ซึ่งลดอันตรายต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น