โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องGreasy energy

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐชานนท์ ชาญธีระวิทย์

  • ด.ช.ชัยสิทธิ์ เขมกปสิทธิ

  • ด.ช.บัณฑิตย์ พิณอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กากไขมัน

  • เชื้อเพลิง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Greasy Energy ก้อนเชื้อเพลิงจากกากไขมันเป็นโครงงานประเภทการทดลอง เนื่องจากคณะผู้จัดทำได้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับกากไขมันที่ว่ากากไขมันถือเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์และผู้คนส่วนใหญ่มักจะนำไปกำจัดโดยผิดวิธี คณะผู้จัดทำได้นำกากไขมันมาจากบ่อดักไขมันของร้านสวนอาหาร เสน่ห์ชายน้ำ ซึ่งบ่อดักไขมันไขมันที่ว่านี้สามารถหาพบได้ทั่วไป ไมว่าจะเป็นที่บ้าน ร้านอาหาร หรือโรงพยาบาล ซึ่งเมือในบ่อดักไขมันมีกากไขมันมากขึ้น ก็จะทำการตักไปทิ้งหรือฝังกลบ ในการฝังกลบนี้เองที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้โลกร้อนการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเหมาะสม ในการนำกากไขมันจากบ่อดักไขมันของสถานที่จำหน่ายอาหาร กลับมาใช้ประโยชน์ในรูปเชื้อเพลิง ในการดำเนินการ คณะผู้จัดทำได้นำกากไขมันมาทำความสะอาดก่อน อันเนื่องมาจากว่ากากไขมันที่ได้มายังมีเศษอาหารปนอยู่ โดยทำความสะอาด โดยนำกากไขมันมาต้มและกรองผ่านตระแกรงและลวดพร้อมผ้าขาวบาง จากนั้นในขั้นตอนที่ 2 คณะผู้จัดทำก็ได้นำมาผสมกับขี้เลื่อย ในอัตราส่วนกากไขมันต่อขี้เลื่อย (โดยปริมาตร) 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 โดยเชื้อเพลิงอัดแท่งกากไขมัน ผสมขี้เลื่อยให้ค่าความร้อนสูงใกล้เคียงฟืนและถ่าน แต่มีจุดด้อยที่สำคัญคือมีปริมาณสารระเหยสูงมาก ทำให้เกิดควันเมื่อเผาไหม้ทั้งนี้ใน4 อัตราส่วนผสมพบว่าอัตราส่วนผสม1:1 มีคุณสมบัติการเป็นเชื้อเพลิงที่เหมาะสมที่สุด