โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาชีวติของปาดบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • .นิธิศพัณณ์ ศรีหฤทัย

  • พณิตา ศรีสุวรรณ

  • วิลาสินี อักษรสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาชีวิตของปาดบ้าน โดยกำหนดพื้นที่ศึกษาบริเวณ ตำบลท่าแค เนื่องจากเป็นสภาพพื้นที่ลุ่ม มีความชื้นสูง ผลการศึกษาความหนาแน่นของปาดบ้าน ศึกษาลักษณะรูปร่างโครงสร้างภายนอกของปาด ภสาพแวดล้อมแหล่งที่อยู่อาศัย การผสมพันธุ์และระยะเวลาในการวางไข่ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในภาวะสมดุล