โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องถอนต้นตอยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญแก้ว สิงหะพล

  • จีระยุทธ บุญช้าง

  • สราวุธ จันต๊ะวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวีศักดิ์ คงฤทธิ์

  • ประพันธ์ เกตุแก่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องถอนต้นตอยางพาราโดยอาศัยหลักการของคานเป็นลำดับ 1 ซึ่งลักษณะปลายข้างหนึ่งเป็นปากคีมยาว 20 เซนติเมตร มีจุดหมุนอยู่บนแกนเพลา ซึ่งมี 2 ล้อ ส่วนอีกปลายด้านหนึ่งประกอบด้วยเหล็กใช้มือจับยาว 120 เซนติเมตร เมื่อนำไปถอนต้นตอยางพาราในเวลา 10 นาที เปรียบเทียบกับวิธีการแบบอื่น ๆ พบว่าใช้เครื่องถอนต้นตอยางพาราถอนได้จำนวนมากที่สุด