โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มคุณภาพเส้นกระจูด (Lepironia articulate (Ratz.) Domin) ในการทำผลิตภัณฑ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา เรืองสง

  • พณิตา ศรีสุวรรณ

  • วิลาสินี อักษรสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่เชิดชูเกียรติ ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระจูดคุณภาพ

  • ผลิตภัณฑ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเพิ่มคุณภาพของเส้นกระจูด (Lepironia articulate (Ratz.) Domin) ในการทำผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาระบบนิเวศของแหล่งที่ปลูกกระจูด พบว่า ลักษณะทางกายภาพของน้ำมีสีน้ำตาลอ่อน มีกลิ่นโคลน ดินมีสีน้ำตาล กลิ่นโคลน ลักษณะทางชีวภาพ พืชที่พบ ได้แก่ ธูปฤาษี กกสามเหลี่ยม กระจูดหนู หญ้าปล้อง และกระจูดใหญ่ สัตว์ที่พบ ได้แก่ ปลาหมอ ผีเสื้อ นกกระยาง และแมลงปอ เพื่อศึกษาลักษณะของต้นกระจูด อายุของต้นกระจูดประมาณ 3 ปี มีลักษณะลำต้นกลม สีเขียวอ่อน ออกดอกเป็นกระจุกแน่นคล้ายดอกกระเทียมที่ข้างลำต้นใกล้ยอดกระจุกหนึ่ง แต่มีช่อดอกปลายลำต้นอีกหนึ่งช่อ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของสารสกัด พบว่า สารสกัดทุกชนิดมีค่าความเป็นกรดเท่ากับ 6 แสดงว่า สารมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อน เพื่อศึกษาชนิดของสารสกัดที่ทำให้ค่าความเหนียวของเส้นกระจูดมากที่สุด คือ หมากอินเดีย รองลงมาเป็นเปลือกไม้มะม่วงหิมพานต์ โคลนขาว และย่านาง ซึ่งมีค่ามากกว่า ไม่แช่และน้ำ เพื่อศึกษาความเข้มข้นในการแช่สารสกัดจากพืชที่ทำให้เส้นกระจูดมีความเหนียวเพิ่มขึ้น พบว่า ความเข้มข้นของสารสกัดทุกชนิดเมื่อมีปริมาณมากที่จะทำให้เส้นกระจูดมีความเหนียวเพิ่มขึ้น เพื่อศึกษาระยะเวลาในการแช่สารสกัดจากพืชที่ทำให้เส้นกระจูดมีความเหนียว เมื่อใช้เวลามากขึ้นความเหนียวจะเพิ่มขึ้น เพื่อศึกษาความเหนียวของเส้นกระจูดแต่ละบริเวณ พบว่า ส่วนกลางมีค่ามากที่สุด รองลงมาเป็นปลายและโคลน เพื่อศึกษาสีย้อมที่มีต่อความเหนียวของเส้นกระจูด เพื่อศึกษาการติดสีย้อมจากพืชของเส้นกระจูด เพื่อศึกษาชนิดของสารสกัดจากพืชที่ป้องกันการเกิดเชื้อราของเส้นกระจูดเป็นเวลา 1 สัปดาห์