โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการทำถ่านจากกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภรณ์ ปินทะนา

  • ทัศนีวรรณ อินเหลือละ

  • สุริยะ อนันต์วิไล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วย

  • ถ่าน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำถ่านจากกล้วย ทดลองเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาการทำถ่านอัดแท่งจากเปลือกกล้วย ตอนที่ 2 ศึกษาลักษณะของถ่านอัดแท่งจากเปลือกกล้วยที่ให้ค่าพลังงานความร้อนสูง ตอนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบค่าพลังงานความร้อนที่ได้จากถ่านอัดแท่งจากเปลือกกล้วยกับถ่านอัดแท่งชนิดอื่นที่มีขายตามท้องตลาด ผลการทดลองตอนที่ 1 เมื่อนำเปลือกกล้วยและเครือกล้วยไปเผาจะได้ถ่านที่มีสีดำ เมื่อแห้งลักษณะกรอบและมีลักษณะที่สามารถนำมาทำการอัดแท่งได้ ตอนที่ 2 พบว่า ลักษณะของก้อนถ่านมีผลต่อการเผาไหม้และการให้ค่าพลังงานความร้อน โดยก้อนถ่านที่เจาะรู 1 รู จะเผาไหม้ได้ดีกว่าและให้ค่าพลังงานความร้อนที่สูงกว่าก้อนถ่านที่ไม่เจาะรูและปริมาณน้ำที่เหลือเมื่อสิ้นสุดการทดลองมีน้อยกว่า ส่วนเวลาในการมอดถ่านที่เจาะรูใช้เวลาในการมอดช้ากว่าถ่านที่ไม่เจาะรูเล็กน้อย ตอนที่3 พบว่าถ่านอัดแท่งที่ทำจากเปลือกกล้วยจุดติดง่ายกว่าถ่านกะลามะพร้าว จากผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้พบว่าเศษวัสดุจากกล้วยสามารถนำมาใช้ทำถ่านอัดแท่งได้และเป็นแนวทางในการนำเศษวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาเป็นพลังงานทดแทน