โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัทพัฒน์ ปุนนะมา

  • ปราณปรียา ไชยมูล

  • วิชณี แซ่ยาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วาสนา ยาวิชัย

  • ศุภธณิศร์ น้ำคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

  • เครื่องเพาะถั่วงอก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ ซึ่งได้ประดิษฐ์เครื่องเพาะขึ้นจากถังดำ ตะกร้าพลาสติก และต่อพ่วงกับ gogo board (ชุดสมองกลฝังตัว) โดยมีขั้นตอนการทดลอง ได้แก่ ขั้นตอนการสร้างเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติและชุดเพาะถั่วงอก ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมควบคุม และขั้นตอนการเพาะถั่วงอก ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ โดยทดลองเพาะถั่วงอกในเครื่องเพาะ จำนวน 3 ครั้ง พบว่าการใช้เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติสามารถเพาะถั่วเขียว 500 กรัม ได้ถั่วงอกปริมาณ 2.75 กิโลกรัม และใช้น้ำเพียง 10 ลิตรต่อการเพาะถั่วงอกในแต่ละครั้ง