โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของวัสดุกรองแสงสีต่างๆ ทีมีต่อการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกและคุณภาพของผลลิ้นจี่ในระยะก่อนเก็บเกี่ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กวิสรา ก้อนศิลา

  • จตุพล คำมี

  • สุดารัตน์ ต่อมจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิไล พรหมขัติแก้ว

  • เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

  • เจนณรงค์ วงศ์แสนศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลิ้นจี่การเพาะปลูก

  • วัสดุกรองแสง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาผลของวัสดุกรองแสงสีต่างๆ ทีมีต่อการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกและคุณภาพของผลลิ้นจี่ในระยะก่อนเก็บเกี่ยวโดยแบ่งการทดลองเป็น การทดลองที่ 1ศึกษาผลของการได้รับแสงต่อการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกและคุณภาพของลิ้นจี่ โดยสุ่มห่อผลลิ้นจี่ที่มีอายุ 90 วัน หลังดอกบาน เมื่อผลลิ้นจี่อายุครบ 120 วัน จึงเก็บผลลิ้นจี่มาวิเคราะห์ผลในเรื่องสีของเปลือก ปริมาณสารแอนโทไซยานิน และวัดคุณภาพของผลลิ้นจี่ การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของวัสดุกรองแสงสีต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกและคุณภาพของผลลิ้นจี่ โดยห่อผลลิ้นจี่ด้วยถุงพลาสติกชนิดโปร่งแสงสีต่างๆ ได้แก่ สีม่วง สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสด สีแดงและสีขาว รวมทั้งหมด 7 ชุดการทดลอง จากการทดลองนี้จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในการปรับปรุงกระบวนการผลิตลิ้นจี่ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไป