โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลของปลีกล้วยตัดแบ่งชิ้นด้วยสารเคมีในครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วณัชยา ยาวิชัย

  • สุธินันท์ ทนต์ประเสริฐ

  • อัญชลี ปริยเมธางกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นาฎอนงค์ จันทร์ฉาย

  • เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

  • เจนณรงค์ วงศ์แสนศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลีกล้วยการเก็บรักษา

  • สารเคมี

  • สีน้ำตาลการยับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลของปลีกล้วยตัดแบ่งชิ้นด้วยสารเคมีในครัวเรือน โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 การทดลองคือ การทดลองที่ 1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการของปลีกล้วยตัดแบ่งชิ้น พบว่า ภายหลังการเก็บรักษานาน 3 ชม. ปลีกล้วยจะเกิดสีน้ำตาลบริเวรรอยตัดและมีคุณภาพการบริโภคลดลงรวมทั้งมีการสูญเสียน้ำหนักเพิ่มสูงขึ้น การทดลองที่ 2. การศึกษาผลของสารเคมีในครัวเรือน 6 ชนิดต่อการเกิดสีน้ำตาลของปลีกล้วยตัดแบ่งชิ้น ได้แก่ น้ำมะนาว น้ำเกลือ น้ำปูนใส น้ำขี้เถ้า น้ำส้มสายชูและ น้ำเปล่า โดยจุ่มปลีกล้วยตัดแบ่งชิ้นในสารละลายนาน 5 นาที เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องนาน 3 ชั่วโมงพบว่า น้ำมะนาวมีประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาล รองลงมาคือ น้ำส้มสายชู