โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของการเคลือบผิวด้วยกัมจากต้นมะกอกป่าต่อการลดการเกิดสีน้ำตาลและรักษาคุณภาพของผลลำไยในระหว่างการเก็บรักษา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนกร ยอดคำ

  • ปวเรศ ดอนเลย

  • วทัญญุ บุญเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะกอกป่า สารสกัด

  • ลำไย คุณภาพ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา คุณสมบัติของกัมจากต้นมะกอก พบว่ากัมจากต้นมะกอกมีคุณสมบัติในด้านสี กลิ่น ค่าความเป็นกรดเบส และจุดหลอมเหลวใกล้เคียงกับกัมอะราบิก สามารถละลายน้ำได้มากกว่าและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้สูงกว่า ศึกษาผลของการเคลือบผิวผลลำไยด้วยกัมจากต้นมะกอกป่าต่อการเกิดสีน้ำตาลและคุณภาพผลพบว่ามีดัชนีการเกิดสีน้ำตาลต่ำที่สุดและดีกว่าการเคลือบผิวด้วยกัมอะราบิก มีความเสียหายที่เกิดกับเปลือกผลด้านในต่ำที่สุด มีดัชนีกีเกิดโรคต่ำ ศึกษาผลการเคลือบผิวผลลำไยด้วยกัมมะกอกป่าต่อกิจกรรมของเอนไซม์ PPO และ PODZ พบว่าเอนไซม์เพิ่มขึ้นสูงสุดในสัปดาห์ที่ 2 ของการเก็บรักษาและลดต่ำลงโดยชุดที่เคลือบผิวด้วยกัมมะกอกป่า จะมีกิจกรรมของเอนไซม์ทั้งสองต่ำที่สุดตลอดการเก็บรักษา นอกจากนี้การเคลือบผิวด้วยกัมมะกอกป่ายังสามารถรักษาปริมาณสารประกอบฟีนอลซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการเกิดสีน้ำตาลให้สูงกว่าทุกชุดการทดลองตลอดการเก็บรักษา