โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติโดยไม่อาศัยพลังงานไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุรัสกร พงษ์ทิพย์พิทักษ์

  • วัชรพงศ์ ไชยปันดิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนินทร์ ทิพยสุนทรานนท์

  • นิโรจน์ แก้วชะเนตร

  • มัณฑนา อนุสกุล จันทร์พานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงานไฟฟ้า

  • สุนัขเครื่องให้อาหาร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติโดยไม่อาศัยพลังงานไฟฟ้า เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เลี้ยงสุนัข หลักการทำงานของเครื่องคือ มีตัวควบคุมความเร็วในการหยดน้ำ ใช้ควบคุมความถี่ในการให้อาหารสุนัข น้ำจะไหลจากส่วนเก็บน้ำลงไปยังที่รับน้ำซึ่งอยู่ที่ปลายคานด้านหนึ่ง เมื่อน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้คานด้านนี้โมเมนต์มาก คานกระดกลง อีกด้านกระดกขึ้น ซึ่งมีเชือกผูกกับฝาเปิดปิดอาหารอยู่ก็จะถูกยกขึ้นตาม ทำให้อาหารไหลออกจากกล่องเก็บอาหาร เมื่ออาหารตกลงในถาดรับอาหาร จะทำให้ถาดมีน้ำหนักมากขึ้น แล้วดึงแผ่นกั้นช่องปิดอาหารขึ้นมาปิด ทำให้อาหารหยุดไหล ถือสิ้นสุดการให้อาหารหนึ่งครั้ง ในครั้งต่อไปหากสุนัขยังทานอาหารไม่หมดแผ่นกั้นก็จะไม่เปิด อาหารก็จะไม่ไหลออกมา ซึ่งเป็นการประหยัดปริมาณอาหาร ไม่ให้ล้นถาดรับอาหาร จากการศึกษาการทำงานของเครื่อง ในการทำให้คานกระดกจะต้องใช้ตัวถ่วงน้ำหนักที่ปลายคาน 24-36 กรัม และอีกด้านจะต้องใช้น้ำ 35-45 กรัม ส่วนอาหารที่ให้ออกมาในแต่ละครั้งจะประมาณ 170-260 กรัมขึ้นอยู่กับน้ำหนักของแผ่นกั้นช่องปิดอาหาร