โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหุ่นยนต์เตือนอัคคีภัยและการโจรกรรมด้วยระบบ SMS

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณะ สระแก้ว

  • พัทรพล คำเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนินทร์ ทิพยสุนทรานนท์

  • นิโรจน์ แก้วชะเนตร

  • มัณฑณา อนุสกุล จันทร์พานิช

  • วิเชียร มหาพรหม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หุ่นยนต์

  • อัคคีภัยการเตือน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์เตือนอัคคีภัยและการโจรกรรมด้วยระบบ SMS เป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติที่เขียนขึ้นจากโปรแกรมภาษาซี มีวัตถุประสงค์หลักของการจัดทำคือ เพื่อใช้ในการเตือนการเกิดอัคคีภัย และการโจรกรรมในบ้าน โดยมีหลักการทำงานซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 1. การเตือนอัคคีภัย ทำได้โดย เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับควัน และอุณหภูมิได้ จะส่งสัญญาณให้กับหุ่นยนต์ และตัวหุ่นยนต์จะมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์โดยจะออกคำสั่งให้ ส่งข้อความแจ้งเจ้าของบ้าน 2. การเตือนการถูกโจรกรรม ทำได้โดยเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับร่องรอยการถูกโจรกรรมได้ จะส่งสัญญาณให้กับหุ่นยนต์ และตัวหุ่นยนต์จะมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์โดยจะออกคำสั่งให้ ส่งข้อความแจ้งเจ้าของบ้าน และเมื่อเจ้าของบ้านได้รับข้อความก็จะทำการตรวจสอบ และสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานผ่านทางระบบ SMSหุ่นยนต์เตือนอัคคีภัยและการโจรกรรมด้วยระบบ SMS สามารถช่วยเตือนการเกิดไฟไหม้ได้ และการถูกโจรกรรมได้ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างทันท่วงที โดยมีการจัดการกับปัญหาอย่างเป็นระบบ คำนึงถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟไหม้ ทำให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขที่ตรงจุด รวดเร็ว และไม่ก่อความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สิน