โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารเคลือบเงาไม้จากเมล็ดมะขาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรนรี อินทรักษา

  • รัมภา ศรีพวงใจ

  • อัญชลี สุนันต๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร

  • บุษบา พงษธา

  • เชษฐา แซ่เต็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะขามเมล็ด

  • สารเคลือบเงา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะขามเป็นพืชที่ปลูกกันมากในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย และมีประโยชน์ในหลายๆด้าน อาทิ ใช้ใบทำยาสมุนไพร ลำต้นทำฟืน เมล็ดที่คั่วแล้วใช้รับประทาน เนื้อมะขามทั้งดิบและสุกเพิ่มรสชาติอาหาร ในแต่ละปีชาวบ้านจะแยกเมล็ดมะขามไว้ เพื่อนำไปคั่วรับประทานหรือทิ้งไป การจัดทำโครงงานเรื่องสารเคลือบเงาไม้จากเมล็ดมะขามเป็นการนำเมล็ดมะขามมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการทดลองสกัดเอาสีน้ำตาลแดงที่เปลือกของเมล็ดมะขามและนำสารที่สกัดได้มาเคลือบเงาไม้ให้สวยงาม เงางาม คงทน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารสกัดจากเมล็ดมะขามมาใช้เป็นสารเคลือบเงาไม้ได้และนำเมล็ดมะขามที่ไม่ได้ใช้แล้วมาสร้างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มมูลค่าแก่ไม้ รวมถึงการศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากเมล็ดมะขาม โดยมีวิธีการทดลองดังนี้ ตอนที่ 1 ทดลองหาตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารเคลือบเงาไม้จากเมล็ดมะขามคั่วบดละเอียดโดยการสกัดจากตัวทำละลายทั้งหมด 4 ชนิด คือ เอทิลแอลกอฮอล์ เมทิลแอลกอฮอล์ เฮกเซน น้ำธรรมดาและน้ำร้อน พบว่า น้ำร้อน เป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุด ตอนที่ 2 ทำการทดสอบหาสารที่มีคุณสมบัติที่ทำให้สารเคลือบไม้ติดคงทนและเงางามโดยเปรียบเทียบลักษณะสีของสารที่เคลือบไม้ ที่ได้จากตอนที่ 1 พบว่า เมทิลแอลกอฮอล์ความคงตัวของสีมากที่สุด จึงนำมาผสมกับสารสกัดจากเมล็ดมะขาม สารสกัดจากเมล็ดมะขามผสมน้ำเกลือ สารสกัดจากเมล็ดมะขามผสมน้ำมะนาวและสารเคลือบไม้ตามท้องตลาด พบว่าสารสกัดจากเมล็ดมะขามผสมให้สีที่ติดนานกว่าและมีความเงางามมากกว่าสารสกัดจากเมล็ดมะขามที่ผสมน้ำเกลือและน้ำมะนาว และใกล้เคียงกับสารเคลือบไม้ตามท้องตลาดมากที่สุด ตอนที่ 3 ทดสอบคุณสมบัติของสารเคลือบไม้ ได้แก่ ไม้ที่เคลือบเงาไม้จากสารสกัดจากเมล็ดมะขามแล้วนำไปตากแดด ไม้ที่เคลือบเงาไม้จากสารสกัดจากเมล็ดมะขามแล้วนำไปแช่น้ำและไม้ที่เคลือบเงาไม้ด้วยสารเคลือบไม้ตามท้องตลาด พบว่า สารสกัดจากเมล็ดมะขามผสมน้ำมะนาวมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาทดแทนสารเคลือบไม้ตามท้องตลาดได้ และสารสกัดจากเมล็ดมะขามสามารถเคลือบเงาไม้ได้ดี เพิ่มคุณค่าของไม้ให้สวยงาม กลิ่นไม่ฉุน สามารถนำมาทดแทนสารเคลือบไม้ตามท้องตลาดได้