โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ขึ้นต้นมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดลยา ชูจันทร์

  • นภสร หลิ่มแซ่

  • เพ็ญพิชชา เพชรสีช่วง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดารารัตน์ มีทรัพย์ปรุง

  • นภสร หลิ่มแซ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • สิ่งประดิษฐ์ มะพร้าว

  • สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง อุปกรณ์ขึ้นต้นมะพร้าวเป็นการส้รางอุปกรณ์เพื่อช่วยให้เกษตรหรือผู้ที่มีความสนใจในการที่จะขึ้นต้นมะพร้าวสามารถใช้ขึ้นต้นมะพร้าวได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยอุปกรณ์จะประกอบด้วย2ชิ้น ชิ้นแรกจะเป็นส่วนที่ใช้นั่งเวลาใช้จะติดตั้งไว้ด้านบน ชิ้นที่2 มีไว้สำหรับวางเท้า เวลาใช้จะติดตั้งไว้ด้านล่างและมีส่วนที่สอดเท้าเข้าไปเพื่อที่จะงัดอุปกรณ์ขึ้นมาโดยเวลาขึ้นเราจะเคลื่อนอุปกรณ์ก่อนทีละชิ้น ไม้พร้อมกันโดยอาจจะยกชิ้นแรกขึ้นไปก่อนแล้วให้นั่งลงบนชิ้นแรก ซึ่งจะมีเห,กค้ำลำต้นของมะพร้าวและมีลวดสลิงยึดอุปกรณ์ไว้กับค้นมะพร้าวทำให้อุปกรณ์สามารถยึกเกาะลำต้นมะพร้าวได้ เมื่อนั่งดีแล้วให้ใช้เท้างัดชิ้นที่สองขึ้นมาเหยียบชิ้นที่สองไว้แล้วยกชิ้นแรกขึ้นไป อุปกรณ์ตัวล่างก็จะมีเหล็กค้ำและลวดสลิง ยึดเกาะเช่นเดียวกันอุปกรณ์ตัวบน อุปกรณ์ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยอดต้นมะพร้าว และได้นำไปให้ผู้ชำนาญการในการขึ้นมะพร้าวทดลองใช้อุปกรณ์พบว่าสามารถใช้ในการขึ้นมะพร้าวได้จริง เมื่อนำไปให้ผู้ทดสอบใช้จำนวน10คน โดย5คนเป็นคนที่มีทักษะในการขึ้นต้นมะพร้าวและอีก5คนเป็นคนที่มีทักษะในการขึ้นต้นมะพร้าวและอีก5คน เป็นผู้ที่ไม่เคยขึ้นต้นมะพร้าวมาก่อนแต่อยากทดลองขึ้นและไม่กลัวความสูง พบว่ากลุ่มที่มีทักษะในการขึ้นต้นมะพร้าวสามารถใช้ในการขึ้นต้นมะพร้าวได้แต่จะช้ากว่าโดยใช้ผ้าพันที่เท้าจะขึ้นได้เร็วกว่าและคล่องตัวกว่า ส่วนการขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ช่วยจะทำให้เกิดความมั่นใจอละรู้สึกปลอดภัยกว่าส่วนกลุ่มผู้ที่ไม่เคยขึ้นต้นมะพร้าวมาก่อนไม่สามารถขึ้นได้โดยใช้ผ้าพันที่เท้า แต่สามารถขึ้นต้นมะพร้าวได้ทุกคน เมื่อวัดความพึงพอใจของทั้งสองกลุ่มพบว่า กลุ่มผู้มีทักษะมีความพึงพอใจในระดับมาก ส่วนกลุ่มผู้ที่ไม่เคยขึ้นต้นมะพร้าวมาก่อนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด