โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำแคลเซียมจากวัสดุอินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ ดีหะกุล

  • กฤตยา ใหม่พุมมา

  • สุทธิดา เอี่ยมสอาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุอินทรีย์

  • สารธรรมชาติ

  • แคลเซียม การสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดแคลเซียมจากวัสดุอินทรีย์ร่วมกับสารจากธรรมชาติ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนที่ 1 คือการศึกษาเปรียบเทียบชนิดของวัสดุและตัวทำละลาย ที่มีผลต่อปริมาณแคลเซียมที่สกัดได้ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน พบว่า เปลือกหอยแครงที่แช่ด้วยน้ำหมักสับปะรด สามารถสกัดแคลเซียมได้มากที่สุด ขั้นตอนที่ 2 คือ การศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิในการแช่ โดยทำการทดลองที่อุณหภูมิ 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส พบว่า ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สามารถลดระยะเวลาในการแช่ได้ โดยใช้ระยะเวลาเพียง 2 วันและขั้นตอนที่ 3 เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักแคลเซียมที่มีผลต่อการเกิดโรคก้นผลเน่าในมะเขือเทศ ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังอยู่ในช่วงระหว่างการเก็บผลการทดลอง