โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทดสอบหาและลดปริมาณตะกั่วในน้ำด้วยวิธีชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฏฐา ลิ้มประเสริฐ

  • ธีระพัฒ เตียงกูล

  • นพรัตน์ ภู่อุ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะกั่ว การลด

  • น้ำ การทดสอบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบหาและลดปริมาณตะกั่วในน้ำด้วยวัสดุจากธรรมชาติ โดยตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ เกล็ดปลาและสาหร่ายไฟ ตัวแปรตามได้แก่ ปริมาณวันตะกั่วที่ถูกดูดซับจนกว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และตัวแปรควบคุมได้แก่ ปริมาณ ระดับความเข้มข้นของสาร อุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ จากผลการทดลอง พบว่าเกล็ดปลาสามารถใช้ทดสอบหาปริมาณตะกั่วในน้ำได้ รวมทั้งสาหร่ายไฟยังสามารถดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย