โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาประสิทธิภาพการย่อยตอซังโดยใช้น้ำหมักจากมูลสัตว์เพื่อเป็นแนวทางในการลดการเผาตอซัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิยดา คำสอน

  • สุวิมล ประกิ่ง

  • สโรชา ภูมินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตอซัง การย่อย

  • มูลสัตว์ การทดลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการย่อยตอซังโดยใช้น้ำหมักมูลสัตว์ชนิดต่างๆ ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ชนิดของมูลสัตว์ ระยะเวลาในการหมักมูลสัตว์ อัตราส่วนของน้ำต่อมูลสัตว์และระยะเวลาในการแช่ตอซังในน้ำหมักมูลสัตว์ โดยศึกษาจากมูลสัตว์ทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ มูลวัว มูลควาย มูลไก่และมูลหมู จากการทดลองพบว่า น้ำหมักจากมูลไก่ที่ใช้อัตราส่วนมูลไก่ 200 กรัม ต่อน้ำ 3 ลิตร และหมักเป็นเวลา 3 วันนั้นมีประสิทธิภาพในการย่อยตอซังได้ดีที่สุด