โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเก็บและขนย้ายทะลายปาล์มน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพล หนุนทอง

  • ปริวรรต สุขจิตร์

  • อานนท์ สามปลื้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรียา วิบูรย์พันยธ์

  • สุจินต์ สุทธิวรางกูล

  • เย็นจิตร วงศ์พิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าชนะ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปาล์มน้ำมัน เครื่องขนย้าย

  • ปาล์มน้ำมัน เครื่องเก็บ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยในการเก็บและขนย้ายทะลายปาล์มน้ำมัน ช่วยผ่อนแรงการใช้แรงงานคน ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน โดยศึกษาเกี่ยวกับเครื่องผ่อนแรง การใช้พื้นเอียง จากการทดลองเปรียบเทียบการเก็บและขนย้ายทะลายปาล์มของเครื่องเก็บและขนย้ายทะลายปาล์มกับแรงงานคน 2 คน ในการตัดทะลายปาล์มในสวนปาล์มพบว่า ในเวลา 1 ชม. แรงงานคน 3 คนสามารถเก็บและขนย้ายทะลายปาล์มได้ไม่เกิน 500 กก. ส่วนแรงงานคน 2 คน พร้อมเครื่องเก็บและขนย้ายทะลายปาล์ม สามารถเก็บและขนย้ายทะลายปาล์มได้น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1,000 กก. แสดงว่าเครื่องเก็บและขนย้ายทะลายปาล์มมีประสิทธิภาพในการขนย้ายทะลายปาล์มจากต้นปาล์มยังกระบะรถบรรทุกทะลายปาล์มได้ดี