โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในบ่อน้ำพุร้อนต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชน้ำบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติพร ชมพาน

  • นิชานาถ เพ็ชร์คล้าย

  • สุทิตา เมธาปัณณสกุลเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัชพืชน้ำ กำจัด

  • สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายตัวของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและวัชพืชน้ำบางชนิดตามเส้นทางธารไหลของบ่อน้ำพุร้อนป่าตึง น้ำ ผลการทดลองพบว่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมีการกระจายตัวตามทางการไหลผ่านของธารน้ำพุร้อน ส่วนวัชพืชน้ำจะพบเฉพาะบริเวณเหนือเส้นทางที่ธารน้ำพุร้อนไหลผ่าน เพื่อศึกษาผลของชนิดตัวทำละลายในการสกัดจากสาหร่ายจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชน้ำบางชนิดพบว่าการสกัดสารจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินด้วยตัวทำละลายต่างชนิดกันทำให้สมบัติของสารสกัดและความสามารถในการยับยั้งเจริญเติบโตของวัชพืชน้ำได้แตกต่างกัน โดยสารสกัดด้วยเอทานอลมีสมบัติเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจอกหูหนูและแหนเป็ดมากกว่าสารสกัดด้วยน้ำ แต่สารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักตบชวา ศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชน้ำบางชนิด พบว่าความเข้มข้นที่ต่างกันทำให้ความสามารถในการยับยั้งวัชพืชแตกต่างกัน โดยความเข้มข้น 40 ppt. มีความเหมาะสมมากที่สุด ศึกษาความเป็นพิษและผลกระทบต่อคุณภาพน้ำของการใช้สารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในการควบคุมวัชพืช พบว่ามีความเป็นพิษต่ำและไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในระบบนิเวศน์จำลองที่ได้จัดขึ้น