โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยิปซั่มบอร์ดจากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ชินวัตร เพชรวิเศษ

 • วิยาภรณ์ ขจรไพร

 • แพรวโพยม พงษ์รักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ชวนชื่น มลิลา

 • มัลลิกา ถาบุตร

 • วิยาภรณ์ ขจรไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมแพศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • กาบกล้วย

 • กาบหมาก

 • ยิปซั่มบอร์ด

 • หญ้าแฝก

 • เส้นใยธรรมชาติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองนี้มัวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการขึ้นรูปเป็นแผ่นยิปซั่มบอร์ดจากการผสมเส้นใยธรรมชาติทั้ง 3 ชนิด อันได้แก่ กาบหมาก กาบกล้วย และหญ้าแฝก และศึกษาความแข็งแรงและการดูดซับน้ำของแผ่นยิปซั่มบอร์ดที่ได้จากการผสมเส้นใยธรรมชาต โดยการนำเส้นใยธรรมชาติ 3 ชนิด ไปขึ้นรูปเป็นแผ่นยิปซั่มบอร์ด และนำมาศึกษาค่าความแข็งแรงด้วยค่าความเค้นจากเครื่อง Universal Tensile Strength Testing Machine และการดูดซับน้ำของแผ่นยิปซั่มบอร์ดที่ได้จากการผสมเส้นใยที่แตกต่างกัน