โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของส่วนสกัดหยาบจากกลอยที่มีฤทธิ์ต่อการตายของปลวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลธิดา เกิดแก้ว

  • ยศวดี เคือเนตร

  • เทพประกร คำภูเขียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติพร อาพา

  • ชวนชื่น มลิลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมแพศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กลอยสารสกัดหยาบ

  • ปลวกการกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดองเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของส่วนสกัดหยาบจากกลอยที่มีฤทธิ์ต่อการตายของปลวก มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดส่วนสกัดหยาบจากกลอยโดยใช้ตัวทำละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตต เมทานอล และน้ำ และศึกษาผลของการออกฤทธิ์ต่อการตายของปลวกโดยนำเอาส่วนสกัดที่หยาบที่ได้ไปทดสอบการออกฤทธิ์ต่ออัตราการตายของปลวกโดยวิธีการสัมผัส (contract test) แล้วสังเกตระยะเวลาการตายทุกๆ 15 นาที 30 นาที 60 นาที 180 นาที