โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและเมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มินตรา สมเทศน์

  • แพรวโพยม พงษ์รักษ์

  • ไพลิน ภูมิคอนสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมแพศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นมะขามป้อมเปลือก

  • น้อยหน่าเมล็ด

  • หอยเชอรี่กำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่โดยใช้สารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าและเปลือต้นมะขามป้อมที่ใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน และตัวดทำละลายชนิดเดียวกันในระดับความเข้มข้นต่าง ๆ โดยการนำเมล็ดน้อยหน่าและเปลือกต้นมะขามป้อมมาสับหยาบ ๆ ตำไปตากแดดหรืออบเพื่อไล่ความร้อน แล้วนำมาบดให้ละเอียด ทำการสกัดเปลือกต้นมะขามป้อมและเมล็ดน้อยหน่า โดยใช้แช่เฮกเซนปริมาตร 3 ลิตร และเมล็ดน้อยหน่าแช่ด้วยเฮกเซนปริมาตร 500 มิลลิลิตร โดยให้ความร้อนจากเครื่องกวดสารแบบให้ความร้อน กรองตัวทำละลายเฮกเซน นำไประเหยตัวทำละด้วยเครื่องกลั่นลดความดัน นำกากที่เหลือจากการกรองมาทำการทดลองแบบเดียวกับเฮกเซน แต่เปลี่ยนตัวทำละลายจากเฮกเซนเป็นเทิลอะซิเตต เมทานอล และน้ำ นำสารสกัดที่ได้ไปทดสอบกับหอยเชอรี่ โดยสังเกตพฤติกรรมและระยะเวลาที่หอยเชอรี่ตาย