โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพถ่านไม้จากวัสดุเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐกิตติ์ ถวัลย์วณิช

  • ภัทรพล แสงอรุณ

  • ศุภวัทน์ บุรีเทศน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่านไม้

  • วัสดุเหลือใช้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มคุณภาพของถ่านให้มากขึ้น และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพของถ่านไม้ในการแช่ในน้ำหมักต่างๆ การทดลองมี 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 การทำน้ำหมัก โดยการนำเปลือก อ้อยและสับปะรดมาสับให้ละเอียดเทลงในถังพร้อมทั้งใส่ยาคูลล์ที่เป็นจุลินทรีย์และใส่น้ำตาลทรายแดงเพื่อเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ เอาผ้าซีนปิด หมักไว้เป็นเวลา 1 เดือน หลังากนั้น นำไม้มะม่วงไปหมักเอาไว้เป็นเวลา 5 วัน ทำการทดลองกับไม้มะม่วงที่เผาเป็นถ่านแล้ว ตอนที่ 2 หมักไม้มะม่วงโดยใช้เวลาต่างกัน ได้แก่ 5 วัน 10 วัน และ15 วัน แล้วจึงนำมาเผาเป็นถ่าน จากนั้นนำไปต้มน้ำปริมาตร 600 ลบ.ซม.