โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณเอทานอลที่ได้จากเปลือกส้มโอโดยใช้ความเข้มข้นของกรดโฮโดรคลอริกและเวลาในการให้ความร้อนเพื่อสลายเซลลูโลสที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ก้องภพ ธรรมโพธิทอง

  • ชินดนัย ทรงแสงธรรม

  • วัชพล เจริญสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กรดโฮโดรคลอริก

  • ส้มโอเปลือก

  • เซลล์ลูโลส

  • เอทานอลการผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากเปลือกส้มโอโดยการศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นของกรดไฮโดรริกและเวลาในการให้ความร้อนในการสลายเซลลูโลสที่มีผลต่อการย่อยสลายเซลลูโลส และศึกษาเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลจากการสลายเซลลูโลสที่มีผมต่อการหมักเซลลูโลสที่ถูกย่อยสลายให้กลายเป็นเอทานอล เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากและไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค หลายฝ่ายจึงเร่งศึกษาเพื่อหาพลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตรแต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารและอีกหลายประการตามมา คณะผู้จัดทำจึงเกิดความคิดทีจะนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เปลือกส้มโอ มาผลิตเอทานอล