โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องราวเก็บผ้าอัตโนมัติ โดยใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์เป็นตัวตรวจวัดน้ำฝน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐานศักดิ์ พงศ์พระเกตุ

  • วรเมธ ชัยวัฒนพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ราวเก็บผ้า

  • สิ่งประดิษฐ์

  • อิเล็กโทรไลต์

  • เครื่องวัดน้ำฝน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในฤดูฝนนอกจากการดำเนินชีวิตประจำวันที่ไม่สะดวกแล้ว อีกปัญหาหนึ่งที่ทุกครอบครัวต้องเจอ เมื่อตากผ้าไว้ในช่วงเวลาที่ไม่มีคนอยู่บ้าน มีความเสี่ยงที่ฝนตกทำให้ผ้าจะเปียกฝนได้และมีโอกาสทำให้ผ้าเกิดเชื้อราได้ง่ายยิ่งขึ้น ต้องเสียเวลาซักผ้าใหม่อีกครั้ง ทำให้สิ้นเปลืองผงซักฟอกและพลังงานจากการใช้เครื่องซักผ้า จากปัญหาที่กล่าวมานี้เองทำให้เกิดการประดิษฐ์ อุปกรณ์ราวเก็บผ้าอัตโนมัติเมื่อฝนตกขึ้นอย่างหลายรูปแบบ โดยมีอุปกรณ์ชิ้นสำคัญคือ เซนเซอร์ตรวจจับฝนตก ซึ่งมีรูปแบบป็นอุปกรณ์วงจรสำเร็จรูป เมื่อฝนตกจะทำให้วงจรทำงานได้ จากข้อมูลที่สืบค้นพบว่าตัวเซนเซอร์ตรวจจับน้ำฝนมีราคาแพง ทางผู้จัดทำจงมีแนวคิดสร้างอุปกรณ์ตรวจจับน้ำฝน จากเศษวัสดุเหลือใช้โดยอาศัยหลักการนำไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ที่หาได้ง่ายและต้นทุนต่ำ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว