โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาอัตราส่วนของผงเปลือกทุเรียน:ทรายในการขึ้นรูปอิฐมวลเบา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มิเคลล่า วิลสัน

  • รวงข้าว อุ่นแสง

  • อักษราภัค พงษ์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทราย

  • ผงเปลือกทุเรียน

  • อิฐ การทำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอัตราส่วนผสมของผงเปลือกทุเรียนต่อทรายที่เหมาะสมในการนำไปขึ้นรูปอิฐมวลเบา 2) เปรียบเทียบคุณสมบัติของอิฐมวลเบาที่มีส่วนผสมของผงเปลือกทุเรียนเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีขั้นตอนการทดลอง คือ 1) เตรียมผงทุเรียน โดยผ่านกระบวนการให้กลายเป็นผง 2) หาอัตราส่วนของวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการผสม 3) ผสมอิฐมวลเบาตามอัตราส่วนต่าง ๆ 4) ทดสอบกำลังรับแรงอัดของอิฐมวลเบาที่ได้ 5) เลือกอัตราส่วนที่มีความเหมาะสมมาขึ้นรูปเป็นอิฐมวลเบาที่มีขนาดเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 6) นำอิฐมวลเบาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และอิฐมวลเบาจากผงเปลือกทุเรียนไปทดสอบคุณภาพทางกายภาพและเชิงกล จากการทดลองพบว่า 1) อิฐมวลเบาที่ใช้อัตราส่วนของผงทุเรียน 50% มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับอัตราส่วนอื่น ๆ 2) อิฐมวลเบาจากผงเปลือกทุเรียนมีประสิทธิภาพทางกายภาพและเชิงกลเทียบเท่ากับอิฐมวลเบาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)