โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลของผงเปลือกมะขามต่อการลดทัลคัมในการพัฒนาเป็นแป้งฝุ่นผัดหน้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติพร อมรเลิศพิศาล

  • พรพิมล ตุ้ยแสง

  • อรปรียา เสาร์เทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญเงิน ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทัลคัม

  • เปลือกมะขาม การทดลอง

  • แป้งฝุ่น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการใช้ผงเปลือกมะขามมาทดแทนทัลคัมที่เป็นส่วนผสมหลักในแป้งฝุ่นผัดหน้า 2) พัฒนาสูตรแป้งฝุ่นผัดหน้าที่มีผงเปลือกมะขามเป็นส่วนผสม โดยมีแป้งสูตรมาตรฐาน และอีก 4 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 มีส่วนผสมของผงเปลือกมะขาม 25% สูตรที่ 2 มีส่วนผสมของผงเปลือกมะขาม 50% สูตรที่ 3 มีส่วนผสมของผงเปลือกมะขาม 75% สูตรที่ 4 มีส่วนผสมของผงเปลือกมะขาม 100% 3) ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและประเมินความพึงพอใจหลังการใช้แป้งฝุ่น จากนั้นจึงนำไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความสามารถในการไหล ร้อยละของการตอกอัด ความสามารถในการทนน้ำ และทดสอบความพึงพอใจของอาสาสมัครในการใช้แป้งฝุ่น จากผลการทดลองพบว่า เมื่อปริมาณผงเปลือกมะขามที่ใช้เป็นส่วนผสมของแป้งฝุ่นผัดหน้าเพิ่มขึ้น จะมีค่าความสามารถในการไหลที่มากขึ้น ร้อยละของการตอกอัดจะลดลง ทุกสูตรมีความสามารถในการทนน้ำได้ดี และความพึงพอใจของอาสาสมัครในการใช้แป้งฝุ่น พบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้แป้งฝุ่นผัดหน้าที่ 2 มากที่สุด และพึงพอใจต่อการใช้แป้งฝุ่นผัดหน้าสูตรที่ 1 น้อยที่สุด