โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันตาภา เหล็กงาม

  • ทิพาลัคน์ ยอดเมือง

  • รัญชนา นาคพิพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยธิดา รัตนพิทักษ์เทพ

  • วสันต์ สันต์บุรุษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญเงิน ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระแสไฟฟ้า การป้องกัน

  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

  • เครื่องตรวจสอบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสถิติจำนวนประชากรที่เสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลส่งมายังสถาบันนิติเวชมีปีละประมาณ 2,000 ราย โดยเฉพาะเด็กนักเรียนตามโรงเรียนมักจะมีข่าวเสียชีวิตจากการโดนไฟดูด เนื่องจากมีการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าจากตู้กดน้ำเย็น ผู้จัดทำได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถส่งสัญญาณเมื่อกระแสไฟฟ้าเกิดรั่วไหลขึ้น โดยใช้หลักการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบแรงดันโดยใช้ออปแอมป์ (Operational Ampkifiers, Op-Amp) เป็นตัวเปรียบเทียบแรงดันแล้วส่งสัญญาณไปที่ลำโพง (Buzzer) และหลอดไฟ (LED) แสดงผลในกรณีที่มีไฟฟ้ารั่วเข้ากับตู้กดน้ำเย็น โดยประดิษฐ์ให้สิ่งประดิษฐ์สามารถติดกับตู้กดน้ำเย็นได้ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสังเกตการเตือนภัยจากสิ่งประดิษฐ์ หากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีกระแสไฟฟ้ารั่วจะมีแสงสีแดงจากหลอดไฟ และมีเสียงสัญญาณเตือนภัยจากลำโพง แสดงว่าตู้กดน้ำนั้นเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล เพื่อที่จะสามารถแจ้งช่างหรือผู้ที่เกี่ยวข้อดำเนินการแก้ไขป้องกันเสียตั้งแต่ต้นเหตุและทันท่วงที จากผลการดำเนินงาน เครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าสามารถใช้ได้จริง และเมื่อนำไปทดลองใช้งานกับตู้กดน้ำเย็นที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล เครื่องสามารถทำงานโดยการมีแสงสีแดงและเสียงเตือนภัยดังขึ้น